מכרז:06/2020 הזמנה להציע הצעות לביטוח רכוש עבור עיריית טייבה

מספר מכרז: 06/2010 | מועד אחרון להגשת הצעות : 17/06/2020 15:00 

: 2021-06-06 14:00:00

: 2020-06-17 14:00:00