03/2019 הזמנה למתן שירות לביצוע נספח אקוסטי לתכנית מפורטת

מספר: 03/2019 | מועד אחרון להגשת הצעות : 12/03/19 17:00

: 2019-08-21 09:00:00

: 2012-03-19 09:00:00